Aanbevolen boeken

Hier kun je snuffelen door een zo’n 160 boeken over het christelijk geloof.  Ze gaan over: Wat houdt het geloof in? Waar gaat de Bijbel over? Is zo’n oud boek wel betrouwbaar? En de wetenschap dan?

Gebruik de zoekfunctie om te selecteren op categorie. Of geef een zoekterm op.
KIES CATEGORIE
Alle
boek van beschrijving

Categorie: 
Waarom geloven
C. Dekker, R. Meester, R. van Woudenberg
Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?
Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie. Het leven op aarde, het bestaan van de kosmos: ze houden niet op mensen te verbazen en te verbijsteren. Sommigen zeggen dat het een ongeluk is, misschien schitterend, maar een ongeluk niettemin. Anderen denken echter dat de nauwe samenhang in leven en kosmos juist allerlei sporen van ontwerp vertoont. In dit boek laten een aantal wetenschappers zien dat het populaire beeld dat deze wereld een toevallig ongeluk is, bepaald niet afgedwongen wordt door de wetenschap. Dit is een boek voor wie zich wil verbazen, voor hen die de wetenschap serieus nemen, niet over één nacht ijs willen gaan, en open staan om eens een ander geluid te horen.

Categorie: 
Geloofsopbouw
R.C. Sproul
Je geloof verdedigen
Een boek dat argumenten biedt aan ieder die wel eens over de waarheid van het christelijk geloof discussieert. De tegenwoordig vrij algemene opinie is dat geloven in de God van de Bijbel niet kan samengaan met redelijk nadenken. Vrijwel elke christen komt wel eens met dergelijke meningen in aanraking. Velen weten geen goed antwoord te geven. Sommige christenen zijn zélf gaan denken dat geloven een redeloze sprong in het duister is. Met dit boek stelt Sproul de lezer in staat om overtuigend duidelijk te maken wat hij gelooft en waarom dat niet onredelijk is. Sproul kruist de degens met atheïsten, ontkracht hun argumenten en toont aan dat het christendom een 'redelijke' godsdienst is.  

Categorie: 
Waarom geloven
René van Woudenberg
Toeval en ontwerp in de wereld. Apologetische analyses.
 • Volgens wetenschappelijke inzichten zijn mens en wereld toevalsproducten, hetgeen in tegenspraak is met de idee dat ze ontworpen zijn.
 • De natuurwetenschap laat geen ruimte voor geloof in God.
 • Wie de wetenschap serieus neemt, moet het naturalisme aanvaarden,
 • Het bestaan van God is onbewijsbaar, dus is het geloof in God irrationeel.
 • Het christendom spreekt van 'heilsfeiten', maar die 'feiten' zijn geen feiten.
 • Het christendom is immoreel omdat het exclusieve waarheidsaanspraken maakt
 • Het christendom leert dat God liefde is, maar er is zoveel kwaad in de wereld dat een liefdevolle God niet kan bestaan.
De auteur analyseert deze stellingen en betoogt dat ze lang niet zo sterk onderbouwd zijn als vaak wordt gedacht.

Categorie: 
Waarom geloven
Onder redactie van Bart Voorsluis
Ongekend Nieuwsgierig. Zinvragen en wetenschap.
Wat is de zin van ons bestaan? Past wat in de wereld gebeurt in een geheel? Mensen worden geplaagd door vragen waarvoor ze geen oplossing hebben, maar waaraan ze zich toch niet kunnen onttrekken. Spiritualiteit en religie lijken bij uitstek het domein van die vragen. Maar is dat wel zo? Wetenschap werd nog in de 18e eeuw beschouwd als de koninklijke weg naar God, maar nu is dat alles anders. Wetenschap en zinvragen - dat is een bijna onmogelijke combinatie geworden. Volgens velen heeft wetenschappelijke kennis ons weinig te bieden als het om de zin van het leven gaat. Anderen menen dat geen weldenkend mens religieus kan zijn en vooral niet als er wetenschap in het spel is. Maar ook zijn er die menen dat de gedachte van een tegenstelling tussen wetenschap en zin op een vergissing berust. Vier wetenschappers en vier persoonlijke visies op de vraag: heeft wetenschap iets over de zin van de werkelijkheid te zeggen? Met bijdragen van filosoof Tony Tol, wiskundige Ronald Meester, bioloog psychiater Herman van Praag en theoloog Taede Smedes.

Categorie: 
Waarom geloven
C. Sanders
Reiken naar God. Over de mogelijkheid on onmogelijkheid van godskennis.
Kan de mens God kennen? En van welke aard is die kennis? Dr. C. Sanders zoekt in dit boek naar antwoorden waarin God geen hypothetische, menselijke constructie is, maar een werkelijkheid die door de mens ervaren kan worden en waarmee de mens een relatie kan hebben. De auteur is van mening dat godskennis van en geheel andere orde is dan het westers-wetenschappelijke kennisbegrip. Godskennis overschrijdt de grenzen van ons alledaagse en wetenschappelijke weten en strekt zich uit tot over de dood. De auteur spitst zijn stelling dan ook toe op de actuele theologische problematiek van de persoonlijke God en het eeuwig leven. Ten diepste gaat het daarmee in dit essay over de zin van het menselijk leven.

Categorie: 
Waarom geloven
Norman L. Geisler, Frank Turek
Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn
Bij veel mensen heerst de opvatting dat religie en wetenschap lijnrecht tegenover elkaar staan. In dit boek wordt het bestaan van God niet vanuit een spirituele maar vanuit een rationele invalshoek benaderd. Een zoektocht naar de waarheid aan de hand van de wetten van de logica. Het gaat over basisvragen als: Waar komen wij vandaan? Wat is onze bestemming? Bestaat er een God? Leidt wetenschap niet automatisch tot een atheïstische levensovertuiging? Het gaat in op zaken variërend van de betrouwbaarheid van de rede, een ontwerp van de natuur, het bestaan van wonderen, de betrouwbaarheid van de Bijbel tot Jezus en de God die we kunnen leren kennen. Uiteindelijk draait alles om ons 'wereldbeeld': hoe moeten we de wereld om ons heen duiden? Voor christenen die hun geloof rationeel willen onderbouwen en atheïsten die menen dat de wetenschap God allang heeft wegverklaard.

Categorie: 
Waarom geloven
Rob van de Weghe
Gefundeerd geloof. Zinnige argumenten om christen te zijn.
Rob van der Weghe emigreerde van de Alblasserwaard naar Amerika. Zijn carrière was daar zo succesvol, dat hij na verloop van tijd zich kon terugtrekken uit zijn activiteiten als vice-president van een multinational. Toen gebeurde er iets schokkends: zijn vrouw kwam tot geloof in Jezus. Na een tijdje besloot hij alle bewijzen voor en tegen God en het christendom te gaan onderzoeken, en alle boeken te raadplegen die hij maar kon vinden. Wat hem toen overkwam was nóg schokkender: het christelijk geloof bleek wáár te zijn. Van der Weghe werd van agnosticus tot een christen. In dit boek deelt hij met ons wat hij heeft gezien van Gods waarheid, hopend en biddend dat het de lezer zal helpen de vaste fundamenten van het geloof in God te ontdekken en te begrijpen.

Categorie: 
Waarom geloven
Willem J. Ouweneel
De God die is. Waarom ik geen atheïst ben.
Bestaat God? Kunnen wij bewijzen dat Hij bestaat? Kunnen wij wel of niet zeker weten of Hij bestaat? En kunnen wij wel of niet zeker weten of Hij niet bestaat? Ouweneel zet in deze 300 bladzijden diepgaand, maar op goed leesbare manier uiteen waarom hij theïst is, en dus geen atheïst. Hij geeft er blijk van zich te hebben verdiept in de gedachtengang van atheïsten. Wie dit boek leest krijgt inzicht in de motivatie van een christen om christen te zijn.

Categorie: 
Waarom geloven
Taede A. Smedes
God en de menselijke maat. Gods handelen en het natuurwetenschappelijk wereldbeeld.
Zijn natuurwetenschap en geloof met elkaar in conflict? Kunnen we nog wel zinvol spreken over Gods activiteit in de wereld? In dit boek gaat Taede Smedes op zoek naar de eigen grammatica van het spreken over Gods handelen in verhouding tot natuurwetenschappelijke denkwijzen. De centrale stelling is dat wanneer op een natuurwetenschappelijke wijze over God gesproken en gedacht wordt, God wordt gereduceerd tot de menselijke maat. Over Gods handelen kan dan nog slechts gesproken en gedacht worden op het moment dat er natuurwetenschappelijk gezien ruimte voor is. Op toegankelijke wijze en zonder een blad voor de mond te nemen, neemt de schrijver de lezer mee door het voor velen onbekende theologische en filosofische landschap van het spreken over God en Gods handelen. Daarbij behandelt hij onderwerpen als Gods Voorzienigheid, de relatie tussen de kosmologische Big Bangtheorie en 'schepping uit niets', wonderen, Intelligent Design, en het gebruik van kenosis: de gedachte dat God zijn macht vrijwillig beperkt uit liefde voor de schepping.

Categorie: 
Waarom geloven
René Fransen
Gevormd uit sterrenstof. Schepping, ontwerp en evolutie.
Zesduizend jaar, of iets meer. Of dertien komma zeven miljard jaar? Hoe oud is het heelal, de aarde? Het leven? De mens? En hoe verhoudt zich het Bijbelse scheppingsverhaal met de ontstaansmodellen die wetenschappers hebben getracht op te stellen? Alles roept om een antwoord op die vragen. Schepping of evolutie? Schepping én evolutie, is dat ook denkbaar? Durven we een eerlijke confrontatie aan, zelfs al weten we nog niet alle antwoorden op de vragen die dan worden opgeworpen? De afgelopen jaren heeft René Fransen zich intensief beziggehouden met het debat over schepping en evolutie. In dit boek beschrijft hij de argumenten voor en tegen evolutie, de Big Bang, creationisme en Intelligent Design. Ook gaat hij in op de beperkingen van de wetenschap, en doet voorstellen voor een theologische duiding van de eerste hoofdstukken van Genesis. Hij pleit tegen een te strikte scheiding tussen geloof en wetenschap, en wil de twee met elkaar in gesprek brengen.

Categorie: 
Waarom geloven
Dwight K. Nelson
Over schepping en evolutie. Een blik op de bewijzen dat een Meester Ontwerper onze planeet heeft geschapen.
Heeft een liefhebbende God deze aardeschapen of zijn we het willekeurig product van miljoenen jaren van natuurlijke selectie? Leert de Bijbel over een letterlijke zesdaagse schepping, die uitvoerbaar was of wijst het wetenschappelijk bewijs naar evolutie? Kunnen beide theorieën succesvol zijn en samengevoegd worden tot één? Dwight Nelson nodigt lezers uit om samen met slimme experts een schepping-evolutie dialoog aan te gaan. Met helderheid en logica onderzoekt dr. Nelson de bewijzen: de complexiteit van levende organismen, nieuwe geologische ontdekkingen en het menselijk voortplantingssysteem. Allemaal aspecten die, zo concludeert hij, wijzen naar één rationele conclusie - dat een Goddelijke Meester Ontwerper onze planeet geschapen heeft. En het is dezelfde Schepper God die ons leven bestuurt en ons de belofte geeft van een nieuw aards tehuis, samen met Hem.

Categorie: 
Waarom geloven
C. Dekker, R. Meester, R. van Woudenberg
En God beschikte een worm. Over schepping en evolutie.
Evolutie en schepping, dat is water en vuur, wetenschap versus geloof, serieus werk tegenover lichtzinnigheid? Veel mensen denken inderdaad vanuit zulke tegenstellingen. In dit boek zetten natuurwetenschappers, theologen en filosofen echter vraagtekens bij dit conflictdenken. Naast veel informatie biedt deze bundel verrassende bijbelse en theologische inzichten, maar ook een scala van openhartige persoonlijke standpunten  van gelovig-bevlogen wetenschappers. Dit is een boek voor mensen die niet van struisvogelpolitiek houden. Een boek dat laat zien dat de mens een religieus wezen blijft, ook als hij de wetenschap beoefent.  

Categorie: 
Geloofsopbouw
Martin Tensen
Wat en waarom ik geloof. Een boek barstensvol vragen over het christelijk geloof.
Dit speels vormgegeven boek behandelt de negen systematische vakken van de theologie. Aan de hand van relevante Bijbelteksten wordt antwoord gezocht op herkenbare en eerlijke vragen. 160 vragen en antwoorden. Dit boek helpt je niet alleen op een rij te zetten wát je als christen gelooft, maar vooral ook waarom je dit gelooft. Het is de eeuwenoude boodschap van de Bijbel met een heldere vertaalslag naar onze tijd en cultuur. http://www.ikgeloof.nu.

Categorie: 
Waarom geloven
Michael Green
Wie is Jezus?
Iedereen kent de naam van Jezus, al is het voor sommige mensen alleen maar een vloek. De vele clichés die over Hem bestaan, maken het lastig om een helder zicht op Jezus te krijgen. Misschien ken jij Jezus alleen van horen zeggen. Dit boek wil je helpen om Hem echt te leren kennen. De auteur gaat in op vragen die de kern raken. Heeft Jezus echt bestaan? Zijn de oude teksten waarin over Hem wordt geschreven wel betrouwbaar? Wat zei Hij, wat deed Hij? Hoe komt het dat Jezus zoveel weerstand oproept, terwijl de wereldreligie waarvoor Hij het fundament legde nog altijd sterk groeit? Dit boek moedigt je aan om op zoek te gaan.

Categorie: 
Waarom geloven
Michiel Leezenberg
Rede en religie, een verkenning. Denkers over religie.
De verhouding tussen redelijk denken en religieus leven en beleven blijft de gemoederen bezig houden. Vaak staan bijvoorbeeld de uitspraken van de empirische wetenschappen op gespannen voet met religieuze dogma's. Maar ook op politiek gebied strijden religieuze en seculiere visies om voorrang. Mag religie in het publieke leven ook een rol spelen en zo ja, op welke manier? Dit boek geeft een kritische inleiding op de filosofische begrippen die centraal staan in discussies over deze thematiek. Het gaat niet alleen in op de hedendaagse discussie, maar ook op de historische ontwikkeling ervan. Achtereenvolgens komen kentheoretische, ethische en sociaal-politieke aspecten aan de orde. Het eerste aspect betreft onder meer de verhouding tussen wetenschappelijke kennis en religieuze openbaring en de status van godsbewijzen. Het tweede heeft betrekking op de rol die religieuze ervaring en wetenschappelijke kennis spelen als bronnen van zingeving. Het derde gaat vooral over vragen ten aanzien van secularisering (ontkerkelijking) en secularisme (scheiding van kerk en staat). De nadruk ligt op de grote monotheïstische religies, maar ook andere religieuze tradities passeren de revue, zoals boeddhisme, hindoeïsme en confucianisme. Aansluitend biedt dit boek een bloemlezing van klassieke teksten van Anselmus, Aboe Nasr al-Farabi, John Locke, Immanuel Kant, Emile Durkheim, Charles Taylor en Michel Foucault.  

Categorie: 
Waarom geloven
James Sire
Waarom zouden wij ook maar iets geloven?
Geloven is zo vanzelfsprekend, dat we er niet eens bij nadenken. We geloven dat de zon morgen weer zal schijnen, dat het eten op tafel niet giftig is, dat onze levensovertuiging niet op drijfzand is gebouwd. Maar waarom zouden we daarvan uitgaan? Sterker nog, waarom zouden we ook maar iets geloven? Op diepzinnige en humoristische wijze stelt James Sire de vraag die maar weinigen zich stellen: waaróm geloven mensen wat ze geloven? Ze doen dat om allerlei redenen, maar die blijken niet allemaal overtuigend te zijn. Dat brengt Sire op de vraag: En het christelijk geloof dan? Is dat wél op goede gronden gebaseerd? Het antwoord hangt af van de persoon van Jezus Christus. Wat kunnen we met zekerheid over Hem zeggen? Waarom zouden we Zijn uitspraken geloven als echt waar? Sire komt niet alleen met argumenten vóór. Hij gaat ook in op het belangrijkste argument dat tegen het christelijk geloof wordt ingebracht: het probleem van het kwaad. Daar gaat hij serieus op in, niet afstandelijk en louter theologisch, maar heel persoonlijk en betrokken.

Categorie: 
Waarom geloven
Tim Keller
In alle redelijkheid. Christelijk geloof voor welwillende sceptici.
 • Hoe kan een goede God het lijden toestaan?
 • Waarom zijn er in de naam van God zoveel oorlogen gevoerd?
 • Hoe kan één godsdienst de ware zijn?
 • Waarom stuurt een God van Liefde mensen naar de hel?
Dit zijn een paar van de vragen en twijfels waar zelfs oprechte gelovigen soms mee worstelen. Tim Keller maakte een lijst van de meest genoemde 'twijfels' die sceptici in zijn gemeente naar voren brachten. In dit boek behandelt hij ze allemaal. Met behulp van voorbeelden uit de literatuur, filosofie maar ook de popcultuur laat Keller zien dat geloven in een christelijke God volstrekt rationeel is. Keller richt zich op atheïsten, agnosten en sceptici, maar hij biedt ook hen die al geloven geweldig materiaal waarmee ze zich schrap kunnen zetten tegenover het bombardement van kritiek dat vanuit de samenleving afkomt.

Categorie: 
Waarom geloven
Yvan Thomas
En JIJ gelooft dat?!! Antwoorden op vragen over het christelijk geloof.
De Bijbel is toch in strijd met de wetenschap? De hel kan niet bestaan, want God is liefde. Als God bestaat, waarom laat Hij dan lijden toe? Er zijn toch ook heel goede hindoes en moslims? Sommige mensen beweren dat geloven een blindelings aanvaarden is van zaken waarvan men niet zeker kan zijn. Anderen zoeken naar redelijke antwoorden op vragen die ze hebben. Ook Jezus zegt: Heb God lief met heel je hart, je hele ziel en je hele verstand (!). Daarom dit boekje, dat heldere antwoorden geeft op veelgestelde vragen over het christelijk geloof.
 1  2  3  4  5   Volgende   ...   Laatste

geloven, waarom zou je?

Jordaan
Jordaan
×
Farizeeër en schriftgeleerde
Schriftgeleerden en Farizeeërs
×
De 12 apostelen
12 discipelen of apostelen
×
Meer van Galilea
12 discipelen of apostelen
×